HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG TẠI KHU VỰC PHÍA BẮC

Thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty, ngày 09/06/2011 Chi bộ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Hà Nội và Chi bộ Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương đã kết hợp tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết cho toàn thể các đồng chí đảng viên và cán bộ chủ chốt của hai công ty.

 

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Ngô Văn Thạo - Phó Giáo sư Tiến sĩ Vụ trưởng - Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đồng chí Đào Mạnh Tiến - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu Khí.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Thạo đã giới thiệu các văn kiện quan trọng của Đại hội XI của Đảng, bao gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 — 2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI; Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng của Đại hội XI.

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Tiến đã phổ biến kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí về quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

 

Đồng chí Đào Mạnh Tiến - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Pvtrans phát biểu tại Hội Nghị. Ảnh: PVT Hà Nội

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Mạnh Tiến yêu cầu các cán bộ, đảng viên hai Công ty nghiêm túc học tập, quán triệt và quyết tâm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong đơn vị, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về Đảng, đạo đức cách mạng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và kêu gọi các cán bộ, đảng viên và người lao động PVTrans ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện thành công chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và của Tổng Công ty.

 

Bùi Thị Cầm - PVT HN