Công bố thông tin: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin:

 

Căn cứ vào Nghị quyết số 04/QĐ-HĐQT-VTDK của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí ngày 13/05/2014, Tổng công ty xin thông báo về việc: Ông Nguyễn Quốc Phương là thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thay Ông Trịnh Trọng Thành (đã từ nhiệm) kể từ ngày 13/05/2014.