Công bố thông tin về chia cổ tức và lấy ý kiến bằng văn bản

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

 

Xem chi tiết tại đây.