Hoàn chỉnh hồ sơ tăng vốn trình UBCK Nhà nước

Để thu xếp vốn nhằm triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 19/09/2007 phê duyệt, PVTrans đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tăng vốn trình UBCK Nhà nước phê duyệt, dự kiến việc tăng vốn sẽ thực hiện trong tháng 1/2008.

Theo kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội cổ đông thông qua, PVTrans sẽ tăng vốn điều lệ từ 720 tỷ lên 1.476 tỷ, trong đó các cổ đông hiện hữu sẽ được mua theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đ/cổ phiếu.