Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific), đơn vị thành viên của PVTrans xin đăng tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau: