Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

(Các tài liệu bổ sung nằm ở cuối thông báo) Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với thông tin như sau:

1. Thời gian: Khai mạc lúc 8h00, ngày 15/04/2008 (đăng ký từ 07h30).

2. Địa điểm: Phòng họp Sunflower, tầng 1, khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM.

3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Thông qua báo cáo dự thảo Sửa đổi điều lệ. Báo cáo dự thảo Quy chế quản trị công ty.
- Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2009.
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.
- Thông qua báo cáo phương án huy động vốn trong năm 2009.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Tổng công ty: http://pvtrans.vn (link download ở cuối thông báo) hoặc cổ đông có thể nhận tại văn phòng Tổng công ty.

4. Điều kiện tham dự:
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tính đến ngày 20/03/2008, danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời, Giấy CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền).
- Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

Lưu ý: Do số lượng cổ đông nhiều, để công tác tiếp đón cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 13/04/2009 bằng điện thoại, fax, thư hoặc email về Tổng công ty theo địa chỉ sau:

- Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
- Địa chỉ: Tầng 4, toà nhà H3, số 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 39111301; Fax: (08) 39111300

Người liên hệ:
+ Bà Nguyễn Hồng Vân, số máy lẻ: 215, Email: vannh@pvtrans.com
+ Ông Trần Mạnh Cường, số máy lẻ: 287, Email: cuongtm@pvtrans.com

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đỗ Văn Liên

Các tài liệu phục vụ Đại hội đính kèm:
Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2009 PVTrans
Chương trình ĐHCĐ
Giấy đăng ký tham dự
Giấy ủy quyền tham dự

Các tài liệu cập nhật bổ sung:
Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2009 PVTrans (cập nhật ngày 13/4/2009)
Nội quy cuộc họp Đại hội cổ đông 2009 PVTrans
Báo cáo của TGĐ về kết quả hoạt động SXKD 2008 - Kế hoạch 2009
Tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD 2008 - Kế hoạch 2009
Danh mục các dự án đầu tư 2009
Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2009
Báo cáo của Ban kiểm soát
Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính
Tờ trình đề nghị sửa đổi điều lệ
Báo cáo đề nghị sửa đổi điều lệ
Phương án thù lao HĐQT - BKS 2008
Tờ trình dự thảo Quy chế quản trị Tổng công ty
Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2008
Tờ trình phương án huy động vốn 2009
Tờ trình bầu thành viên HĐQT thay thế
Sơ yếu lý lịch ông Tạ Đức Tiến
Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Minh Hòa