Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SGDHCM ngày 23/02/2009 và Thông báo số 101/TB-SGDHCM ngày 24/02/2009 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Tổng Công ty cổ phần Dầu khí xin trân trọng thông báo việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức niêm yết: Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT).

2. Địa chỉ trụ sở chính: tầng 4, Toà nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P.6,Q.4, TP.HCM

3. Điện thoại: (08) 39111301 Fax: (08) 39111300

4. Vốn điều lệ hiện tại: 1.476.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng).

5. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

6. Mã chứng khoán: PVT.

7. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

8. Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 75.600.000 cổ phiếu (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm ngàn cổ phiếu), trong đó:

- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 72.000.000 cp

- Cổ phiếu phát hành cho CBCNV:3.600.000 cp

9. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: : 756.000.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi sáu tỷ đồng).

10. Ngày niêm yết có hiệu lực: 23/02/2009

11. Ngày giao dịch chính thức: 06/03/2009

Trân trọng thông báo!