Hoàn chỉnh hồ sơ tăng vốn trình UBCK Nhà nước

Để thu xếp vốn nhằm triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông ngày 19/09/2007 phê duyệt, PVTrans đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ tăng vốn trình UBCK Nhà nước phê duyệt, dự kiến việc tăng vốn sẽ thực hiện trong tháng 1/2008.