PVT hoàn thành vượt mức doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2008

Bất chấp các ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu trong các tháng cuối năm, Tổng Công ty PVTrans, bằng những nỗ lực và quyết tâm của mình, tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh và khai thác tốt các phương tiện hiện có, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2008 cả về doanh thu và lợi nhuận.