Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Trên cơ sở Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 327/UBCK-GCN ngày 04/09/2008 về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2008, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã tiến hành các thủ tục chào bán cổ phiếu.