Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SGDHCM ngày 23/02/2009 và Thông báo số 101/TB-SGDHCM ngày 24/02/2009 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Tổng Công ty cổ phần Dầu khí xin trân trọng thông báo việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau: