Công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của PVTrans

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đã hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009. Báo cáo này đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (đính kèm). Xin trân trọng gửi đến các nhà đầu tư tham khảo.

Thông báo chốt danh sách cổ đông của PVTrans Pacific

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Binh Dương (PVTrans Pacific), đơn vị thành viên của PVTrans xin đăng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông & để tổ chức & Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 như sau: