Công bố thông tin về ký hợp đồng soát xét Báo cáo Tài chính cho năm 2016

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố việc ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 & đến ngày 30/06/2016 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.

Công bố thông tin

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nội dung việc mua cổ phần Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt từ Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế.

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và chia cổ tức năm 2016

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố nội dung Nghị quyết số 51/NQ-VTDK-HĐQT ngày 05/07/2016 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chia cổ tức bằng tiền năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.