Công bố thông tin

Thực hiện quy & định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố danh sách người nội bộ và những người có liên quan, cụ thể như sau: