Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí thông báo việc gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

Công bố thông tin người có liên quan

Thực hiện quy định về công bố thông tin, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí công bố thông tin người có liên quan Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, cụ thể như sau: