Đầu tư xe đầu kéo Container

Ngày 13/02/2008, Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xe đầu kéo Container của Công ty TNHH một thành viên Vận tải Dầu khí Hà Nội (PVTrans Hà Nội - đơn vị thành viên 100% vốn của PVTrans), theo đó cho phép PVTrans Hà Nội trong giai đọan trước mắt đầu tư 5 xe, làm tiền đề phát triển đội xe vận tải container của Tổng Công ty.

Đây là dự án phục vụ cho thị trường dịch vụ vận chuyển container bằng xe đầu kéo tại khu vực Phía Bắc đang rất sôi động và được dự báo đầy tiềm năng, tạo điều kiện cho PV Trans Hà Nội tăng tính chủ động, linh hoạt, phát triển mở rộng sản xuất.