Công tác chỉ đạo

Để đẩy mạnh hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành hoạt động Đoàn, Đòan cơ sở công ty thực hiện việc phổ biến, phân công công việc cụ thể đến từng chi đoàn trực thuộc.

Tại mỗi chi đoàn , các uỷ viên BCH công tác tại các phòng ban/chi nhánh sẽ là đầu mối để đốc thúc, phối hợp đảm bảo các chỉ thị, thông báo của Đoàn cơ sở được thực hiện một cách triệt để, đầy đủ và đúng hạn.

Đoàn cơ sở duy trì chế độ báo cáo đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu và hướng dẫn của Đoàn khối.