Phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Đoàn cơ sở Công ty đã phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đến tất cả đòan viên thanh niên công ty.

Nhiều đoàn viên thanh niên đã tham gia các khoá học về an toàn hàng hải, tiếng Anh, quản lý đấu thầu và các khoá học cao học về hàng hải, kế toán, vỏ  tàu …