Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác sản xuất kinh doanh năm 2010, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 và Hội nghị người lao động Tổng Công ty PV Trans

Ngày 19/01/2011, tại Hội trường Khách sạn Rex, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans Corp.) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, sản xuất - kinh doanh năm 2010, triển khai thực hiện kế hoạch năm 2011 và Hội nghị người lao động.