Tổ chức thành công khóa học" Kỹ năng giải quyết vấn đề và các mô hình tư duy"

Với mục đích tiếp tục nâng cao nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lývà thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty, ngày 03 và 04/03/2013, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí đã phối hợp cùng Trường Doanh nhân PACE tổ chức khóa đào tạo Kỹ năng giải quyết vấn đề và các mô hình tư duy cho các cán bộ lãnh đạocủa Tổng công ty.