Đại hội Cổ đông Thường niên 2008 PV Trans

Ngày 04/4/2008, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2008 tại Khách sạn Rex. Đến dự Đại hội, có hơn 70 cổ đông, đại diện cho hơn 71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV Trans.