Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực PVTrans” năm 2015

Với mục đích chia sẻ, thảo luận để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và từng CBCNV trong công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công việc, ngày 4/9 vừa qua, Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí đã tổ chức buổi Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực PVTrans" để từng CBCNV hiểu và biết mình nên bắt đầu từ đâu, nên tự học thế nào.. để nâng cao trình độ chuyên môn.