PVTrans quyết liệt trong công tác thực hành tiết kiệm

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xác định là công tác quan trọng và thường xuyên, và đã trở thành thói quen, ý thức của mỗi cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Tổng công ty PVTrans. Với tình hình giá dầu giảm mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của toàn ngành dầu khí nói chung cũng như với PVTrans nói riêng, để đối phó với tình hình suy giảm của giá dầu, PVTrans đã ban hành nhiều chỉ thị quyết liệt về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của mình.